winkelwagen
Subtotal: 0,00€
Uitchecken
Levering binnen 24 uur
Onze informatie

Juridische kennisgeving

1. IDENTIFICATIE: Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website www.estilomma.com (hierna HET WEB), eigendom van Estilo MMA S.L.U. (hierna EIGENAAR VAN HET WEB).

De EIGENAAR VAN DE WEB, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u mee dat:
Uw commerciële naam is: Stijl MMA
Uw NIF is: B10646321 Uw adres sociaal is op: Dokter Sanchís Sivera 3, 46008 Valencia

Om met ons te communiceren, stellen wij u verschillende contactmiddelen ter beschikking die hieronder worden beschreven:
- Telefoon: 629650460
- E-mail: info@stijlmma.nl
Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en de EIGENAAR VAN DE WEBSITE zullen voor alle doeleinden als effectief worden beschouwd wanneer ze worden gedaan via de post of op een andere manier zoals hierboven beschreven.

2. GEBRUIKERS: De toegang tot en / of het gebruik van dit portaal van de EIGENAAR VAN HET WEB, maker van de site, schrijft de toestand van GEBRUIKER toe aan degene die van genoemde toegang en / of gebruik de Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert hier vermeld. Bovenstaande Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, dwingend zijn.

3. GEBRUIK VAN DE PORTAL: De website en zijn diensten zijn vrij toegankelijk, maar de EIGENAAR VAN DE WEBSITE stelt het gebruik van sommige van de op zijn website aangeboden diensten na voorafgaande voltooiing van het bijbehorende formulier, om in portaalgebruiker te worden. De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die hij meedeelt aan de EIGENAAR VAN DE WEB en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten van de EIGENAAR VAN HET WEB en deze niet te gebruiken voor onder andere:
a) Het verspreiden van inhoud, crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, verontschuldiging van terrorisme of , in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.
b) Het introduceren van computervirussen in het netwerk, of het uitvoeren van acties die waarschijnlijk fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de EIGENAAR VAN HET WEB of van derden kunnen veranderen, bederven, onderbreken of genereren; evenals het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten door het massale verbruik van computerbronnen waarmee de EIGENAAR VAN HET WEB zijn diensten levert.
c) Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN HET WEB of van derden en, waar nodig, informatie te extraheren.
d) De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden schenden. e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsdiensten of een derde partij.
f) Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar van de bijbehorende rechten, of dit wettelijk is toegestaan.
g) Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere doeleinden van commerciële aard te verzenden zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

4. PRIVACYBELEID: De EIGENAAR VAN DE WEB wil de gebruikers en klanten van zijn webpagina informeren over het gevoerde beleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van de persoonlijke gegevens van die mensen die vrijwillig de contactvormen gebruiken om contact op te nemen met de EIGENAAR VAN THE WEB, evenals toegang tot een eigen pagina, waarbij uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de EIGENAAR VAN DE WEB.

A. Identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand De EIGENAAR VAN DE WEB, voorzien van 50320753L, informeert de gebruiker en de klant van zijn webpagina over het bestaan ​​van een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens genaamd KLANTEN, naar behoren geregistreerd bij het Spaanse Agentschap voor Gegevens Bescherming, waarbij de persoonlijke gegevens die de gebruiker en de klant aan hen meedelen om hun verzoek te beheren, worden verzameld en opgeslagen.

B. Bijwerken van het beleid De EIGENAAR VAN DE WEBSITE zal dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen wanneer dat nodig is om het aan te passen aan elke wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële, administratieve wijziging of met het doel om genoemd beleid aan te passen aan de instructies van de Gegevensbeschermingsinstantie of legitiem object van enige wijziging van dit beleid, niettegenstaande het voorgaande, zal worden gepubliceerd en gewaarschuwd op de website van de WEBSITE-EIGENAAR. Voor al het bovenstaande raadt de EIGENAAR VAN DE WEB gebruikers aan dit beleid regelmatig te lezen om te weten welke wijzigingen erin worden aangebracht.

C. Doel van het bestand De EIGENAAR VAN HET WEB vraagt ​​op zijn webpagina niet om gegevens van internetgebruikers die het bezoeken, behalve voor louter identificerende gegevens, daarom de mededeling van persoonlijke gegevens door de gebruiker aan de EIGENAAR VAN HET WEB via Uw website kan alleen worden begrepen als plaatsvinden wanneer zij vrijwillig de contactformulierservice gebruiken om contact op te nemen met de EIGENAAR VAN DE WEB, aangezien in deze gevallen de verwerking van gegevens onvermijdelijk en impliciet in het communicatiesysteem is. Voor deze gevallen en die beschreven in de volgende sectie, informeert de entiteit de klant dat de gegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden: Uitvoeren van alle procedures met betrekking tot het opstellen van budgetten, contracteren en verlenen van diensten van de EIGENAAR VANAF HET WEB, aan de vennootschap waartoe zij behoort of, in voorkomend geval, aan de belanghebbende die daarom verzoekt. Evenals het bijwonen en beantwoorden van de ontvangen berichten en die van commerciële prospectie om gebruikers op de hoogte te houden van mogelijke promoties.

D. Toestemming. Het is gemeld dat, wanneer de gebruiker geen commerciële betrekkingen onderhoudt met de EIGENAAR VAN HET WEB, en een e-mail of een mededeling stuurt naar de EIGENAAR VAN HET WEB, met vermelding van andere persoonlijke gegevens, deze gebruiker zijn vrije, ondubbelzinnige toestemming zal geven, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens door de EIGENAAR VAN HET WEB, met de hierboven uiteengezette doeleinden, evenals het verzorgen van uw communicatie of het verzenden van documentatie. Voor dezelfde doeleinden informeert de EIGENAAR VAN DE WEBSITE dat, als de klant een e-mail stuurt of aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE zijn persoonlijke gegevens meedeelt vanwege de functie die hij in een bedrijf bekleedt, hetzij als beheerder, manager, vertegenwoordiger en/of elke andere functie als contactpersoon in het bedrijf, zal worden begrepen dat dergelijke communicatie het verstrekken van uw gratis, ondubbelzinnige, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de EIGENAAR VAN HET WEB met zich meebrengt, met de vastgestelde doeleinden eerder.

E. Identificatie van de ontvangers ten aanzien van wie de EIGENAAR VAN DE WEB voornemens is opdrachten of toegang tot gegevens uit te voeren in opdracht van derden. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE is alleen van plan om opdrachten of mededelingen van gegevens uit te voeren die op grond van artikel 11.2.c. van organieke wet 15/99 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna LOPD) moet presteren om te voldoen aan zijn verplichtingen jegens overheidsdiensten, organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in gevallen waarin dit vereist is in overeenstemming met de wetgeving in elke zaak en te allen tijde van kracht. Evenzo informeert de EIGENAAR VAN DE WEB de gebruiker dat elke andere overdracht van gegevens die moet worden gedaan, ter kennis zal worden gebracht wanneer de LOPD dit verstrekt, en hem uitdrukkelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig op de hoogte stelt van de ontvangers van de informatie, van het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt en de aard van de overgedragen gegevens, of, indien van toepassing, wanneer de LOPD deze vaststelt, eerder de specifieke en geïnformeerde ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker zal worden gevraagd. De EIGENAAR VAN HET WEB informeert de gebruiker en de klant echter dat elke verwerking van persoonlijke gegevens onderworpen is aan de huidige wetgeving in Spanje op het gebied van gegevensbescherming, vastgesteld door de LOPD en zijn aanvullende en ontwikkelingsvoorschriften. In die zin is alleen de EIGENAAR VAN DE WEB verantwoordelijk en garandeert hij de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die de gebruiker via de webpagina opvraagt.

F. Gegevenskwaliteit. De EIGENAAR VAN DE WEB waarschuwt de gebruiker dat, behalve het bestaan ​​van een wettelijk vastgelegde vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en zijn persoonlijke gegevens kan meedelen, dus de gebruiker moet er te allen tijde rekening mee houden dat deze alleen persoonsgegevens die overeenkomen met uw eigen identiteit en die adequaat, relevant, actueel, exact en waar zijn. Voor dit doel is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor alle directe en / of indirecte schade veroorzaakt aan derden of aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, als gevolg van het gebruik van de persoonlijke gegevens van een andere persoon, of hun eigen persoonlijke gegevens wanneer deze vals zijn, onjuist, niet actueel, ongepast of brutaal. Evenzo zal de gebruiker die gebruik maakt van de persoonsgegevens van een derde partij reageren op de laatstgenoemde voor de informatieverplichting die is vastgelegd in artikel 5.4 van de LOPD voor wanneer de persoonsgegevens niet zijn verzameld bij de belanghebbende, en/of de gevolgen van niet hebben geïnformeerd. G.- Uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet van de gegevens. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert de gebruiker over de mogelijkheid om zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE op het volgende adres: C / Doctor Sanchís Sivera 3, 46008 Valencia
G. Gebruik van formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens. In de contactformulieren die op het web bestaan, waar persoonlijke gegevens worden verzameld, moet de gebruiker uitdrukkelijk toestemming geven en alvorens ze te verzenden, de aanvaarding en kennis van het privacybeleid door het invullen van het vinkje "Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het", en tot wiens inhoud u toegang hebt via de bijgevoegde link die u deze juridische kennisgeving zal sturen. Als het selectievakje door de gebruiker niet is gemarkeerd, worden de gegevens in deze formulieren niet verzonden. I.‐ Veiligheidsmaatregelen genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De EIGENAAR VAN DE WEB deelt de gebruiker mee dat hij, in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD en de Verordening veiligheidsmaatregelen, de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen , rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld. Evenzo garandeert de EIGENAAR VAN DE WEB de gebruiker de naleving van het beroepsgeheim met betrekking tot de persoonlijke gegevens van gebruikers en de plicht om deze te bewaren.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOM: Krachtens het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, uitdrukkelijk verboden. een deel van de inhoud, zoals teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met alle technische middelen, zonder de toestemming van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE. Alle inhoud van de website vormt een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat de exploitatierechten daarop worden overgedragen aan de gebruiker, buiten wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website. Uiteindelijk kunnen gebruikers die toegang hebben tot deze website de inhoud bekijken en, indien van toepassing, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later worden overgedragen aan derden, noch worden ze geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch zijn ze onderworpen aan enige vorm van van commerciële exploitatie. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEB, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang ertoe aan de gebruiker enig recht daarop toekent. Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten ervan. Degenen die een hyperlink willen aanbrengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de EIGENAAR VAN DE WEB. In ieder geval geeft de hyperlink alleen toegang tot de startpagina of startpagina van onze website, en mag hij zich ook onthouden van het doen van valse, onjuiste of onjuiste verklaringen of indicaties over de EIGENAAR VAN DE WEB, of illegale, tegenstrijdige inhoud bevatten aan goede manieren en openbare orde. De EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID: De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder volledige toegang tot alle inhoud, of de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan, of de geschiktheid of bruikbaarheid voor een specifiek doel. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover het rechtssysteem dit toelaat, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit: a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan ​​van ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan degenen die toegang hebben gekregen via de website of de aangeboden diensten. b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens. c) Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is de EIGENAAR VAN DE WEB niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zakengeheimen, ererechten, persoonlijke en familiale privacy en het beeld zelf schenden, evenals de regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

7. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR: De EIGENAAR VAN DE WEB kan op elk moment de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, die naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en blijft van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere naar behoren gepubliceerde voorwaarden.

8. LINKS: De EIGENAAR VAN DE WEB wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. De EIGENAAR VAN DE WEB garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites. Evenmin suggereert, nodigt of beveelt het een bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. De EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van hyperlinks door derden.

9. RECHT VAN UITSLUITING: De EIGENAAR VAN DE WEB behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Voorwaarden overtreden. Gebruik van het Portaal.

10. ALGEMEEN: In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de illegale aard van het gebruik van enige inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina's die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, aan het licht brengen, u moet een kennisgeving sturen naar de EIGENAAR VAN DE WEB, uzelf naar behoren identificeren, de vermeende overtredingen specificeren en uitdrukkelijk verklaren en onder uw verantwoordelijkheid dat de informatie in de kennisgeving juist is.

11. PUBLICATIES: De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke publiciteit van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de staatsbladen van openbare besturen, die het enige instrument vormen dat bevestigt aan zijn authenticiteit en inhoud. De informatie op deze website moet worden opgevat als een richtlijn.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE: Deze voorwaarden worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving voor zover dat niet uitdrukkelijk is vastgesteld. De aanbieder en de gebruiker komen overeen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de levering van de producten of diensten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, voor te leggen aan de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker. In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, zien de aanbieder en de gebruiker uitdrukkelijk af van elk ander forum, waarbij zij zich onderwerpen aan de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de EIGENAAR VAN HET WEB.

WAAROM KOPEN OP WAAROM KOPEN OP Stijl MMA ? ?

Welkom terug !
Mijn Account Eerdere bestellingen Uitloggen
Acceder
nieuw rekord
Door een account kunt u aankopen doen check snel de status van uw bestellingen en bekijk uw eerdere operaties.
Creëer een nieuw account